Nalazite se na: Naslovnica arrow Djelatnici
STATUT HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA Ispis E-mail
Ivana Berg Divald   
Petak, 22 Siječanj 2010
Na temelju  članka 13.  Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) te sukladno članku 26. Statuta Hrvatskog pčelarskog saveza, Skupština Hrvatskog pčelarskog saveza, donijela je dana 11.04.2015. godine       


S T A T U T

HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA


OPĆE ODREDBEČlanak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza;, prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

1. Status

Članak 2.

Hrvatski pčelarski savez (dalje Savez) jest oblik dobrovoljnog udruživanja pčelarskih udruga kao temeljnog institucionalnog oblika udruživanja pčelara u RH,  te  njihovih županijskih  / međužupanijskih  saveza kao koordinacijskih oblika udruživanja pčelara na lokalnoj razini,  te udruga srodnih pčelarskim s područja Republike Hrvatske radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških i gospodarskih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 3.

Savez se upisuje u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu, sukladno odredbama Zakona o udrugama.


Članak 4.

Savez ima svojstvo pravne osobe sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje ima na temelju Zakona i ovog Statuta.2. Naziv i sjedište

Članak 5.

Naziv Saveza glasi: Hrvatski pčelarski savez.
Sjedište Saveza je u Zagrebu, ulica Pavla Hatza br. 5/III.3. Pečat i znak

Članak 6.

Savez ima svoj pečat koji je okruglog oblika, promjera 30 mm i sadrži naziv i sjedište Saveza koji glasi: Hrvatski pčelarski savez, Zagreb.

Sredinu pečata ispunjava znak Saveza utvrđen člankom 7. ovog Statuta.
 

Članak 7.

Savez ima svoj znak koji je grafički oblikovan šesterokut u kome je simbolizirana pčela.


Članak 8.

Savez ima zastavu s temeljnim obilježjima koje predstavlja logo Saveza , te duljinom zastave ispisane riječi : HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ.
Zastava je narančaste boje.


Članak 9.

Savez djeluje na području Republike Hrvatske.


    III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

1. Zastupanje

Članak 10.

Savez zastupa u poslovnim odnosima, kod sudova i nadležnih upravnih tijela predsjednik  i tajnik Saveza.
Upravni odbor Saveza može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.2. Predstavljanje

Članak 11.

Savez predstavlja predsjednik ili dopredsjednici Saveza, te tajnik koji se brinu da Savez radi u skladu sa interesima i zadacima Saveza.Članak 12.

Predsjednik Saveza potpisuje odluke i zaključke Skupštine i druge akte koje donosi Skupština.
Predsjednik Saveza potpisuje akte koje donosi Upravni odbor.IV.  CILJEVI  I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 13.

Ciljevi Saveza jesu:
-    razvoj i unapređenje pčelarstva kao gospodarstvene grane,
 
-    uvođenje prepoznavanja hrvatskog meda,
-    objedinjavanje i podsticanje rada pčelarskih udruga, njihovih županijskih saveza te udruga srodnih pčelarskim,
-    iniciranje donošenja određenih mjera i propisa u oblasti pčelarstva,
-    predlaganje donošenja propisa o zdravstvenoj zaštiti pčela,
-    upoznavanje pčelara s potrebnim mjerama u cilju zaštita okoliša i posebno uloge pčelarstva u tome,
-    ostvarivanje suradnje s tijelima vlasti: društvenim, znanstvenim i obrazovnim organizacijama i institucijama te tvrtkama,
-    poduzimanje aktivnosti oko okupljanja pčelarskog podmlatka, te iniciranje osnivanja pčelarskih zadruga i klubova u okviru škola i sl,
-    ostvarivanje poslovnog i drugog povezivanja sa proizvodnim i prometnim organizacijama i tvrtkama,
-    poticanje razvoja pčelarstva

Sukladno cilju Savez djeluje u području gospodarstva.


Pravo je i dužnost članova udruga, njihovih županijskih saveza te udruga sličnih pčelarskim udrugama da putem svojih izabranih izaslanika u Savezu pokreću pitanja od interesa za razvoj i unapređenje pčelarstva i traže poduzimanje mjera i aktivnosti u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.V.  SURADNJA

Članak 14.

Savez ostvaruje neposrednu suradnju s tijelima vlasti na razini Republike, županija, gradova i općina.
Savez suradnjom sa znanstvenim, obrazovnim i stručnim institucijama osigurava potrebnu vezu znanosti i obrazovanja u funkciji razvoja i unapređenja pčelarstva prenošenjem i primjenom znanosti i njezinih rezultata u neposrednom radu pčelara.
Savez ostvaruje suradnju s gospodarskim komorama sa svrhom ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadataka u što potpunijem opsegu.
Savez razvija kontakte i suradnju s drugim pčelarskim savezima i pčelarskim organizacijama.
Savez ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama iz područja pčelarstva u skladu s važećim zakonskim propisima.    VI. DJELATNOSTI

    Članak 15.

Savez u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva obavlja sukladno zakonskim propisima ove djelatnosti:

1.    obrazovanje pčelara putem pčelarske škole, tečajeva, seminara, stručnih predavanja, te drugih oblika edukacije,

2.    organiziranje savjetovanja, simpozija i seminara iz oblasti pčelarstva,

3.    pružanje stručne i svake druge pomoći pčelarskim udrugama i njihovim članovima, posebno kod uzgoja pčela, zaštiti protiv pčelinjih bolesti, te ostvarivanju određenih pogodnosti u okviru zakonskih propisa unutar grane djelatnosti u koju je razvrstan uzgoj pčela i proizvodnja meda i dr.,

4.    izdavanje stručnih časopisa, biltena, brošura i publikacija, te organiziranje i skupljanje materijala i dokumentacije za postavu pčelarskog muzeja.

Ostvarenu dobit iz obavljanja naprijed navedenih djelatnosti Savez koristi za unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.


1. Položaj Saveza u pravnom prometu

Članak 16.

Savez u pravnom prometu s trećim osobama u obavljanju svojih djelatnosti istupa u svoje ime i za svoj račun.Savez može u pravnom prometu s trećim osobama na zahtjev i po ovlaštenju pojedine udruge, udružene u Savez, nastupati ili kao komisionar ili kao zastupnik u skladu s važećim zakonskim propisima.
Kada Savez u pravnom prometu s trećim osobama istupa u svoje ime i za svoj račun, za obveze odgovara sam Savez po načelu potpune odgovornosti.
Kada Savez u pravnom prometu istupa kao komisionar ili kao zastupnik udruge, za nastale obveze odgovara udruga u skladu s važećim zakonskim propisima.
VII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADAČlanak 17.Rad Saveza je javan.


Savez obavješćuje o svom radu javnost sredstvima obavješćivanja, te svim ostalim medijima, pisanim oblicima o radu tijela Saveza,  te drugim oblicima obavješćivanja.Članak 18.
Savez u svrhu obavješćivanja javnosti i svoga članastva o svom radu, o stručnim, znanstvenim i drugim dostignućima na zaštiti i uzgoju pčela, razvoju i unapređenju pčelarstva i drugome izdaje časopis "Hrvatska pčela".

“Hrvatska pčela” je besplatno glasilo za članove Hrvatskog pčelarskog saveza.VIII. ČLANSTVO I ČLANARINA1. Članstvo
Članak 19.

U savez se neposredno udružuju pčelarske udruge kao temeljni oblik udruživanja pčelara osnovane i organizirane u skladu sa Zakonom o udrugama.

Redovni članovi su pčelarske udruge koje kontinuirano sudjeluju u radu Saveza.

     
Udruge srodne pčelarskim ili proizašle  iz njih, a koje žele materijalno ili na drugi način doprinijeti ostvarivanju ciljeva Saveza, mogu biti pridruženi članovi Saveza ali nemaju pravo odlučivanja.

Članice Saveza obavezne su voditi evidenciju članstva.

Članice Saveza, dužne su Savezu dostaviti odluku o pristupanju u članstvo Saveza, te kompletiranu listu članstva dostaviti u Savez.

Svaki pčelar svoje pravo da bira i da bude biran, odnosno pravo odlučivanja stječe samo u jednoj, matičnoj pčelarskoj udruzi.

Pčelar može biti pridruženi ili počasni član i neke druge pčelarske udruge ili više njih, ali nema pravo odlučivanja.

Svaka pčelarska udrugasvojim normativnim aktima regulira status pridruženog člana ili počasnog člana dotične udruge.

Svaki član Hrvatskog pčelarskog saveza kao dokaz članstava dobiva iskaznicu o članstvu u HPS-u.


                                                             Članak 20.Članom Saveza se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Saveza.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o  nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja Savezu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Savezu.
 
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.


 2. Članarina

Članak 21.

Članice Saveza plaćaju članarinu Savezu prema broju svojih članova.

Iznos članarine za svaku godinu utvrđuje Skupština svojom odlukom, a na prijedlog Upravnog odbora.

Članice,  prilikom propisivanja visine članarine za svoje članove moraju uključiti  i visinu članarine za članstvo u Savezu

Skupština može utvrditi i obvezu plaćanja posebnog doprinosa radi financiranja određenih programskih namjena.


    IX. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

                                                        Članak  22.

1. Prava i obveze i odgovornosti članica su da:
-    aktivno rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza
-    biraju i da budu birane u tijela Saveza, (redovne)
-    budu obaviještene o radu Saveza i njegovih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju,
-    daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela i da o zauzetim stavovima budu obaviještene,
-    čuvaju i podižu ugled pčelarskog Saveza,
-    djeluju na povećanju članstva,
-    njeguju prijateljske odnose među pčelarima i drugim osobama koje rade na razvoju pčelarstva,
-    primaju članski materijal, koriste se uslugama i stručnom pomoći,
-    redovno uplaćuju članarinu i podmiruju druge obveze prema Savezu,
-    odgovorne su za poštivanje i provođenje odluka i zaključaka tijela Saveza.
-    imaju i druga prava i obveze koje proizlaze iz prava i obveza Saveza i ovog Statuta.


 
Prestanak članstva

Članak 22.


Članstvo u Savezu prestaje na jedan od ovih načina:


-    istupom iz članstva,
-    isključenjem prema odluci Upravnog odbora Saveza,
-    prestankom rada udruge,
-    brisanjem iz članstva.
-   

Udruga može biti isključena iz Saveza odlukom Upravnog odbora Saveza u slučajevima nepridržavanja ciljeva Saveza ili ako postupa suprotno odlukama i zaključcima tijela Saveza, ili ako svojim radom i ponašanjem nanosi štetu po ugled Saveza.


Udruga će se brisati iz članstva Saveza ako za duže od jedne godine ne plati članarinu. Odluku o brisanju iz članstva donosi Upravni odbor Saveza.


Na odluku o isključenju iz članstva može se podnijeti prigovor.


Prigovor se podnosi Skupštini Saveza u pisanom obliku u roku od 15 (petnaest) dana po prijemu odluke. Skupština je dužna odlučiti o prigovoru u roku od 30 dana od dostave prigovora. Odluka Skupštine je konačna.X. UNUTARNJI USTROJ I TIJELA SAVEZA

Pčelarske udruge, udružene u Savez, odlučuju o njegovom radu i poslovima putem svojih izaslanika izabranih u tijela Saveza.

Članak 24.

Tijela Saveza su:

1.    Skupština
2.    Upravni odbor 
3.    Nadzorni odbor
4.    Časni sud.
5.    Predsjednik
6.    Dva dopredsjednikaSkupština i Upravni odbor kao tijela Saveza mogu ustanoviti svoja stalna ili povremena radna tijela ili povjerenstva po određenim pitanjima ili za određene zadatke.

 
1. Skupština

    Članak 25.

Skupština je najviše tijelo Saveza.

Skupštinu čine izaslanici  redovnih članica čiji mandat traje 4 (četiri) godine.

Na svakih započetih 15 članova udruge bira se po jedan izaslanik u Skupštinu.
Mandat izabranom izaslaniku u Skupštinu može prestati prije isteka mandatnog roka i to:
-    opozivom njegove udruge koja ga je izabrala,
-    davanjem ostavke na izbornu funkciju izaslanika u Skupštini.
-   
Skupštinu saziva predsjednik  Saveza.


    Članak 26.Prestankom mandata izaslaniku u Skupštini bilo iz kojeg razloga utvrđenog u članku 25. ovog Statuta,  udruga će, o čijem se izaslaniku radi, na njegovo mjesto izabrati novog izaslanika.

Mandat novoizabranom izaslaniku ističe istekom vremena na koje je bio izabran izaslanik kojeg je on zamijenio.

                                                       Članak 27.

Skupština Saveza nadležna je da:

1. Donosi:
-    Statut Saveza, te njegove izmjene i dopune
-    ostale akte predviđene Zakonom
-    Poslovnike o svom radu.2. Odlučuje:
-    o članstvu u međunarodnim organizacijama, udrugama i drugim savezima,
-    o prigovorima na isključenje iz članstva,
-    o izboru i opozivu članova  Nadzornog odbora i Časnog suda,
-    o imenovanju povremenih radnih tijela Skupštine,
-    kao i drugim pitanjima koja po prirodi stvari spadaju u njezinu nadležnost.

Skupština obavlja i ove zadatke:
-    potvrđuje mandate izaslanika u Skupštini,
-    potvrđuje mandate članova Upravnog odbora
-    bira predsjednika i dva dopredsjednika Saveza,
-    razmatra i usvaja izvještaje o radu i poslovanju Saveza,
-    usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
-    usvaja godišnje financijsko izvješće,
-    odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
-    donosi odluku o statusnim promjenama
-    utvrđuje osnove politike i smjernice za ostvarivanje ciljeva i zadataka Saveza,
-    bira izaslanike i svoje predstavnike u druge pčelarske organizacije,
-    utvrđuje program međunarodne suradnje,
-    odlučuje o prestanku rada Saveza i raspodjeli preostale imovine Saveza,

Skupština rješava i odlučuje o drugim pitanjima iz područja rada Saveza ako je to predviđeno Statutom, Zakonom ili drugim propisom, ili po svom karakteru spada u djelokrug nadležnosti Skupštine.


   
                                                         Članak 28.

Izabrani predsjednik i dopredsjednici Saveza ujedno su predsjednik i dopredsjednici Skupštine i Upravnog odbora.

Mandat predsjednika i dopredsjednika Saveza traje četiri godine, a može prestati prije isteka vremena na koje su izabrani i to:
-    ostavkom
-    prestankom mandata izaslanika u Skupštini
-    opozivom od strane Skupštine.U slučaju prestanka mandata predsjednika, do izbora novog predsjednika tu će dužnost obavljati jedan od dopredsjednika, kojeg odredi Upravni odbor, dok u slučaju prestanka mandata i predsjedniku i dopredsjednicima, prije isteka vremena na koje su izabrani, do novih izbora na Skupštini dužnost predsjednika obavljat će izabrani član Upravnog odbora sa svim pravima i ovlaštenjima predsjednika. U tom slučaju sjednicu Upravnog odbora sazvat će najstariji član Upravnog odbora.    Članak 29.


Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Skupštinu Saveza saziva predsjednik Saveza na vlastitu inicijativu.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje sačinjavaju predsjednik Saveza i dva člana koje izabere Skupština između prisutnih izaslanika.

Izborna skupština se priprema i provodi po poslovniku rada izborne skupštine.

   
                                                         Članak 30.

Predsjednik Saveza  je dužan sazvati Skupštinu na zahtjev 1/3 izaslanika Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članica.
Predlagači saziva Skupštine dužni su predložiti dnevni red Skupštine. Predsjednik je dužan najkasnije u roku od 30 (trideset) dana po prijemu zahtjeva za saziv Skupštine, sazvati Skupštinu. Ako to ne učini, predlagači su dužni u daljnjem roku od l5 (petnaest) dana sazvati i pripremiti sve za  rad Skupštine.

 
Članak 31.

Skupština će se održati ako je nazočna natpolovična većina izaslanika (kvorum).
Ako do zakazanog početka rada Skupštine ne bude kvoruma u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, početak rada Skupštine odgodit će se za 30 minuta , nakon čega Skupština započinje radom ako je nazočna najmanje 1/3 izaslanika.
Skupština u pitanjima iz svoje nadležnosti pravovaljano odlučuje nadpolovićnom većinom glasova nazočnih izaslanika.


Glasovanje se provodi javno, osim u slučajevima kada Skupština prije toga odluči da će se po nekom pitanju glasovati tajno.Članak 32.


U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  najmanje 3 redovne članice Saveza, koje su upisane u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.


2. Upravni odbor

Članak 33.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i sastoji se od 21 člana (rukovodeći se principom županijskog ustroja RH plus grad Zagreb) od kojih su obvezno tri člana, predsjednik i dva dopredsjednika Saveza, koji su istovremeno predsjednik i dopredsjednici Upravnog odbora.
Članove Upravnog odbora potvrđuje Skupština iz redova izaslanika Skupštine, vodeći računa o županijskoj zastupljenosti kao i da se radi o neposrednom pčelaru koji svojim radom pridonosi razvoju i unapređenju pčelarstva.
O kriterijima i postupku izbora članova Upravnog odbora konkretnije se utvrđuje Poslovnikom o radu izborne Skupštine.


Članak 34 .

Mandat članu Upravnog odbora traje 4 godine  s mogućnošću ponovnog izbora.
Mandat članu Upravnog odbora može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran i to:
- opozivom od strane udruge koje su ga izabrale
- opozivom od strane Skupštine,
- i  ostavkomSkupština može razriješiti dužnosti člana Upravnog odbora prije isteka vremena na koje je izabran, ukoliko prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obveze.
Na mjesto člana Upravnog odbora kome je mandat prestao prije isteka vremena na koje je potvrđen na Izbornoj Skupštini, temeljne udruge iz kojih je izabran  izabrati će novog člana, a potvrđuje Skupština Saveza.Zamjenski član ima jednaka prava kao i ostali članovi UO, do isteka mandata Upravnog odbora.


Članak 35.


 
Upravni odbor radi u sjednicama koje saziva i kojima predsjeda predsjednik Saveza. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sjednice Upravnog odbora saziva i predsjeda im jedan od dopredsjednika, a ako su oba spriječeni ili odsutni, tu dužnost obavlja izabrani član Upravnog odbora.

Članak 36.

Sjednicama Upravnog odbora obvezno prisustvuje tajnik Saveza koji ima pravo sudjelovati u radu, ali ne može glasovati po pitanjima koja su na dnevnom redu.
Sjednice Upravnog odbora mogu se odvijati i putem dostupnih medija (e-mail, telefonska sjednica) ukoliko to nalaže izvanredna situacija.
Na narednoj sjednici Upravnog odbora potvrđuju se odluke donesene na način iz prethodnog stavka.  


Članak 37.

Upravni odbor je nadležan u ovim pitanjima:
-    izvršava odluke i zaključke Skupštine Saveza,
-    predlaže financijski plan i program
-    utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna,  godišnjeg financijskog plana, plana rada i godišnjeg obračuna Saveza, 
-    razmatra problematiku iz rada i poslovanja Saveza i udruga,
-    donosi mjere o izvršavanju zadataka Saveza,
-    priprema i pokreće inicijative za donošenje ili izmjene i dopune propisa od neposrednog interesa za pčelarstvo i pčelarske udruge, odnosno pčelare kao individualne poljoprivredne proizvođače - gospodarstvenike,
-    odlučuje o rashodovanju i prodaji kao i nabavci osnovnih sredstava,
-    imenuje tajnika Saveza na temelju javnog natječaja, te vrši njegov opoziv,
-    imenuje Izdavački savjet, te uredništvo časopisa “Hrvatska pčela”,
-    imenuje glavnog urednika temeljem javnog natječaja , te vrši njegov opoziv
-    ustanovljuje svoja pomoćna radna tijela, utvrđuje njihov djelokrug rada i vrijeme djelovanja,
-    koordinira rad pčelarskih druga i ostalih članova Saveza,
-    donosi opće akte od interesa za rad saveza i njezinih članica
-    donosi opće akte o  organizaciji i sistematizaciji stručne službe,
-    raspoređuje zaposlenike stručne službe na poslove i radne zadatke,
-    donosi opće akte kojima se uređuju prava, obveze i
-    odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenika stručne službe,
-    odlučuje o pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i obveza zaposlenika stručne službe, u drugom stupnju, u skladu s općim aktima,
-    odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada te počasnih zvanja,
-    prati izvršavanje programa rada i zadataka stručne službe i poduzima mjere za njezino unapređenje,
-    predlaže Skupštini primanje u Savez novih udruga i županijskih saveza, koje su pravovremeno zatražile  i ispunile uvjete za članstvo u Savezu
-    rješava i druga pitanja koja prema odredbama ovog Statuta i drugim općim aktima spadaju u njegovu nadležnost i djelokrug rada i za koja ga posebno ovlasti Skupština.

Upravni odbor na kraju mandata tajnim glasovanjem predlaže kandidate za predsjednika i dopredsjednika.Članak 38.

Upravni odbor donosi punovažne odluke, ako je nazočna natpolovična većina njegovih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Način rada Upravnog odbora je javan.
Način rada Upravnog odbora može se urediti Poslovnikom.
Članak 39.

Predsjednik Saveza

-    predsjednik Saveza brine za izvršavanje programa rada i zaključaka Skupštine kojoj za svoj rad i odgovara.

Ovlaštenja i zadaće predsjednika:
-    odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća                       
-    predstavlja i zastupa Savez pred pčelarima i drugim fizičkim i pravnim    osobama te o tome izvješćuje Upravni odbor,
-    održava redovite kontakte s vladinim i stručnim organima,
-    sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza
-    dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
-    koordinira rad stručne službe,
-    brine se o provođenju zaključaka tijela Saveza,
-    u hitnim slučajevima donosi odluke o imenovanju članova raznih povjerenstava  o čemu obavještava Upravni odbor na prvoj narednoj sjednici
-    sačinjava izvještaj o radu i poslovanju i podnosi ih tijelima Saveza.   


3. Nadzorni odbor

    Članak 40.

Nadzorni odbor je tijelo putem kojeg članovi Saveza kontroliraju rad i poslovanje Saveza.
Nadzorni odbor broji 3 (tri) člana koje bira Skupština iz redova izaslanika Skupštine vodeći računa o stručnosti.
Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran član Upravnog odbora.
Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine koliko i mandat izaslanika u Skupštini.
Mandat člana Nadzornog odbora može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran i to:
-    opozivom od strane Skupštine
-    ostavkom.

Na opoziv člana Nadzornog odbora primjenjuju se odredbe o opozivu člana Upravnog odbora.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kome je mandat prestao na jedan od naprijed navedenih načina, Skupština će izabrati novog člana kome mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran prethodni član. 
Članak 41.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva i kojima rukovodi predsjednik, koga iz svojih redova biraju članovi Nadzornog odbora.


    Članak 42.


Nadzorni odbor je ovlašten kontrolirati:

-    izvršenje odredaba Zakona i drugih pozitivnih zakonskih propisa koji se odnosi na rad i poslovanje Saveza, primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Saveza,
-    materijalno-financijsko poslovanje Saveza i raspolaganje sredstvima Saveza.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaj o financijskom i materijalnom poslovanju Saveza po potrebi, a najmanje jednom godišnje prilikom donošenja godišnjeg obračuna Saveza i godišnjeg izvještaja o radu i poslovanju.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Članak 43.


Nadzorni odbor u provedbi nadzora može kontrolirati, prema potrebi, usluge stručnih organizacija i suradnika izvan Saveza.


Stručna služba dužna je Nadzornom odboru pružiti potrebnu stručnu pomoć i staviti mu na uvid i korištenje potrebnu dokumentaciju.


4. Časni sud


Članak 44.


Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove
Za rješavanje sporova / sukoba interesa, neizvršavanje ili kršenje pravila ili odluka tijela Saveza te za aktivnosti koje štete ugledu i interesima Saveza Skupština izabire Časni sud. Časni sud sačinjavaju tri člana i dva zamjenika koji na prvoj sjednici što je saziva najstariji član međusobno izabiru predsjednika. Mandat Časnog suda traje 4 godine.
Časni sud donosi odluke većinom glasova.
Časni sud razmatra i rješava sporove između članova Saveza i između članova Saveza i tijela Saveza kada do njih dođe prilikom realizacije ili neizvršavanja pravila i odluka Saveza, nemarnog ili zlonamjernog izvršavanja prihvaćenih funkcija i narušavanja ugleda Saveza.
Nakon provedenog postupka stranke u sporu se na prijedlog Časnog suda mogu pomiriti. Ukoliko mirenje ne uspije, Časni sud predlaže Upravnom odboru isključenje člana iz Saveza .


 

5. Likvidator


Članak 45.


Likvidator ne mora biti član Saveza. Imenuje ga i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka i brisanja saveza iz Registra udruga.Članak 46.

Za svoj rad Likvidator može primiti i određenu naknadu o čemu Skupština donosi svoju odluku.


Članak 47.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim sličajevima predviđenim Zakonom.

Prestankom postojanja udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog postupka, sudskih i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju slične ili iste statutarne  ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.


Savez nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Saveza, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili njima povezanim osobama.XI. STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

Članak 48.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Savez ima stručnu službu.
Organizacija stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima valjanog, stručnog i potpunog izvršavanja zadataka Saveza.
Organizacija stručne službe utvrđuje se i uređuje općim aktom o radu i organizaciji stručne službe koji donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika Saveza ili odlukom Upravnog odbora koja u tom slučaju ima karakter općeg akta.
Struktura i broj potrebnih stručnih kadrova utvrđuje se sistematizacijom, koju donosi Upravni odbor.
Tajnik neposredno organizira i koordinira radom stručne službe, te obavlja sve poslove i radne zadatke sukladno zakonskim propisima koje mu povjere UO i predsjednik.
Tajnik zajedno sa predsjednikom zastupa i predstavlja Savez
 
Članak 49.

Stručna služba obavlja osobito ove poslove i zadatke:
1.    Obavlja stručno-administrativne poslove u svezi sa izvršavanjem odluka i zaključaka tijela Saveza i njegovih povjerenstava.
2.    Vodi knjigovodstvene i računovodstvene, te blagajničke poslove Saveza i s tim u svezi korespondira s udrugama i drugim organizacijama s kojima Savez ima poslovne odnose ili obveze.
3.    Izrađuje za potrebe tijela Saveza izvještaje, analize i druge materijale i pokazatelje.
4.    Izrađuje statističke i druge izvještaje koji se prema općim propisima podnose nadležnim tijelima.
5.    Obavlja sve potrebne stručno-administrativne, komercijalne i računovodstvene poslove u izvršavanju određenih gospodarskih djelatnosti utvrđenih ovim Statutom.
6.    Brine se o redovitosti izlaženja časopisa "Hrvatska pčela", njegovoj otpremi pretplatnicima i u tom pogledu ostvaruje koordinaciju oko pripreme materijala,
 tiskanja i drugo.
7.    Obavlja stručno-administrativne poslove u svezi s pripremama sjednica tijela Saveza i njegovih radnih povjerenstava, kao i drugih sastanaka i skupova koje  organizira Savez (seminari, savjetovanja, simpoziji i sl.)
8.    Obavlja i druge poslove i zadatke koje joj povjere tijela Saveza, a u funkciji su ostvarivanja ciljeva i zadataka Saveza.


XII. EVIDENCIJA

Članak 50.

U Savezu se vodi potrebna evidencija o brojnom stanju članstva, uplatama članarine i pretplati na časopis "Hrvatska pčela", te druga potrebna evidencija o radu i poslovanju Saveza.
Predsjednik predlaže Upravnom odboru opseg i vrstu evidencije Saveza.
Za ažurnost evidencije odgovoran je tajnik kojeg imenuje Upravni odbor sukladno odredbama Zakona o radu, te drugih zakonskih propisa.
Popis udruga članica mora sadržavati sve zakonom propisane elemente za vođenje evidencije.Članak 51.Stručna služba u obavljanju povjerenih joj poslova surađuje sa stručnim službama i tijelima udruga, znanstvenim i stručnim organizacijama, republičkim tijelima i organizacijama i drugim institucijama.
Stručna služba je odgovorna za valjano, pravovremeno i kvalitetno izvršavanje povjerenih joj poslova i zadataka.Članak 52.

Radnici stručne službe ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom o radu, ostalim pozitivnim zakonskim propisima, općim propisima i odredbama ovog Statuta.Članak 53.Plaće zaposlenika i naknade umjesto plaće i druga primanja po osnovu rada i iz radnog odnosa ostvaruju zaposlenici u skladu s općim propisima.
XIII.  SREDSTVA SAVEZAČlanak 54.Sredstva potrebna za rad Saveza utvrđuju se godišnjim financijskim planom, na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadataka iz programa rada, troškova tijela Saveza,  troškova stručne službe i drugih tekućih troškova.
U financijskom planu utvrđuju se rashodi po namjenama, a prihodi po izvorima.
Financijski plan za svaku godinu usvaja Skupština Saveza na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 55.

Sredstva potrebna za rad Saveza osiguravaju se;
-    iz članarine,
-    priloga i dotacija,
-    prihoda od imovine,
-    prihoda od obavljanja djelatnosti i usluga, kao i prihoda ostvarenih po drugim osnovama u skladu sa Zakonom.


Članak 56U financijskom planu Saveza mogu se predvidjeti i izdvojiti određeni dijelovi sredstava kao neraspoređena sredstva (tekuće rezerve) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnom iznosu.O korištenju sredstava tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.


U slučaju izmijenjenih okolnosti ili promjena propisa, što bi utjecalo na donijeti plan, izvršit će se rebalans plana.


Članak 57.


Upravni odbor  predlaže rebalans plana i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Članak 58.


Godišnji obračun Saveza usvaja Skupština na prijedlog Upravnog odbora.


XIV. IMOVINA I RASPOLAGANJE


Članak 59.Ukupna imovina Saveza sastoji se od osnovnih sredstava (nekretnine i pokretnine) i novčanih sredstava na žiro računu.Članak 60.Ukupnom imovinom Saveza raspolaže Skupština Saveza te njezina tijela u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom ili posebnom odlukom Skupštine.

   

Članak 61.


Dobit koju stekne Savez svojim radom i poslovanjem koristi se za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci Saveza.XV. NAGRADE I PRIZNANJA


Članak 62


Za naročite zasluge u razvoju i unapređenju pčelarstva ili za višegodišnje izvanredno zalaganje i postignute rezultate u ostvarenju ciljeva i zadataka Saveza, Savez ustanovljuje i dodjeljuje priznanja i počasna zvanja.
Pravilnikom o dodjeli priznanja i počasnih zvanja pobliže se uređuju i utvrđuju vrste i broj nagrada i priznanja, kriteriji i postupak za njihovo dodjeljivanje.


Članak 63

Pravilnik o dodjeli nagrada I priznanja donosi Skupština


XVI. POSLOVNA TAJNAČlanak 64.Poslovnom tajnom smatraju se isprave i dokumentacija, kao i drugi podaci iz rada i poslovanja Saveza.
Upravni odbor svojom odlukom utvrđuje koje se isprave, dokumentacija i podaci iz rada i poslovanja Saveza smatraju poslovnom tajnom.Članak 65

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici stručne službe kao i izaslanici Skupštine koji na bilo koji način saznaju za podatke, isprave i dokumentaciju što se smatraju poslovnom tajnom.    XVIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

    Članak 66.Za tumačenje odredaba ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor.                                                        Članak 67.


Ovaj Statut može se mijenjati i nadopunjavati na način i po postupku koji važi za njegovo donošenje.
                                                                  


                                           Članak 68.

Stupanjem na snagu  s danom donošenja ovog Statuta, sve pčelarske udruge, članice Saveza, dužne su uskladiti svoje normativne akte sa istima i to u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.U Zagrebu, 11. travnja 2015. godine                                       HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ
                            PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
                                    Vladimir Bilek

                                                    
 

                       
 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.