Nalazite se na:
OBAVIJEST PČELARSKIM UDRUGAMA Ispis E-mail
Vedran Lesjak   
Petak, 03 Travanj 2009
Sve hrvatske udruge, bez obzira na svoju veličinu i sadržaj rada, dužne su Poreznoj upravi Ministarstva financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO. Pa u koliko u zadnje tri godine niste prikupili imovinu veće od 100.000,00 kn, a godišnji prihodi vam ne prelaze 100.000,00 također u zadnje tri godine, možete voditi Jednostavno knjigovodstvo. I tad niste dužni predavati niti financijska izvješča - ali SAMO ako ste u RNO obrascu naveli da želite voditi Jednostavno knjigovodstvo. 
  
Početkom godine glavna državna rizničarka Vesna Orlandini uputila je Uputu za izradu i predaju financijskih izvješća neprofitnih organizacija za prošlu godinu svim hrvatskim udrugama. Za pretpostaviti je da će Udruge, kao i odgovorne osobe u Udrugama, koje se neće pridržavati ovih Uputa imati ozbiljnih problema. Stoga nije na odmet navesti naglaske iz te okružnice.  
Sukladno čl. 2. st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08) obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja jesu: 
• udruge i njihovi savezi,
• zaklade,
• fondacije,
• ustanove,
• političke stranke,
• komore,
• sindikate,
• vjerske i druge zajednice,
• sve druge pravne osobe  kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije. 
Financijske izvještaje za 2008.g. nisu obvezne sastavljati niti predavati neprofitne organizacije: 
• čija je vrijednost imovine u 2007.g. bila manja od 100.000,00 kuna i
• godišnji prihod u 2007.g. bio manji od 100.000,00 kuna.  
  
O tome su tijekom 2008.g. bile dužne obavijestiti Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija (na obrascu RNO). 
Financijski izvještaji predaju se na odgovarajućim obrascima, a rok predaje za razdoblje od 1.siječnja 08. do 31. prosinca 08. je bio 2.ožujka 2008. Vrlo je važno istači da sve udruge KOJE NISU 
PREDALE FINANCIJSKA IZVJEŠČA, a nisu predale ispunjeni obrazac RNO su u prekršaju. 
 Sukladno izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 7/09) sve neprofitne organizacije navedene u čl. 2. st.1. Uredbe koje su se u matični registar upisale prije 1. siječnja 2009. g. dužne su se do 30. lipnja 2009.g. upisati u Registar neprofitnih organizacija.  
Neprofitne organizacije upisuju se u Registar na temelju podataka iz Obrasca: Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO) koji se može pronaći na web stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr→ Državna riznica→ Računovodstvo) ili u Narodnim novinama. 
Popunjeni i ovjereni Obrazac: RNO dostavlja se na adresu:  
Ministarstvo financija, 
Sektor za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje,  
Katančićeva 5,  
10000 Zagreb.  
Nakon što se Ministarstvu financija Udruga očituje da će voditi jednostavno knjigovodstvo tek tada ga i može voditi bez obaveze predaje financijskih izvještaja.  
A  koje knjige ipak moramo voditi i koji je njihov minimalni sadržaj?
  
JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO ZA „MALE" UDRUGE  
Jednostavno knjigovodstvo vode udruge za koje uzastopno u prethodne tri godine na godišnjoj razini vrijede dva uvjeta: vrijednost imovine manja je od 100.000,00 kn, a godišnji prihod manji je od 100.000,00 kn. Ako oba uvjeta nisu zadovoljena, udruga mora voditi dvojno knjigovodstvo. To znaci da jedne godine udruge mogu biti obveznici vođenja jednostavnog, a druge dvojnog knjigovodstva te da se odluka o tome kako ce se voditi knjigovodstvo u tekućoj godini utvrđuje tek nakon završetka prethodne. Ipak, zbog svega toga, iako nisu obvezne sastavljati financijske izvještaje, preporuča se da „male" udruge vode dvojno knjigovodstvo. 
Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo ne sastavljaju niti predaju financijske ni statističke izvještaje, no temeljem članka 71. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 7/2009) o tome su dužne pismeno obavijestiti Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija. U dopisu treba navesti podatke i o imovini i o prihodima udruge, bez obzira kolika je vrijednost imovine i veličina prihoda. Obavezne poslovne knjige koje vode takve „male" udruge obuhvaćaju najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda, no prema potrebi, udruge mogu voditi i druge pomoćne knjige.  
Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda, naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje (npr. ugovor, izvod, racun...), opis poslovne promjene, iznos prihoda i rashoda. 
Iznos prihoda može se klasificirati, odnosno podijeliti, u nekoliko stupaca: 
• Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga,
• Članarine i članski doprinosi,
• Prihodi po posebnim propisima,
• Prihodi od imovine -mogu biti od financijske (kamate, dividende, pozitivne tečajne razlike...) i od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine...),
• Donacije,
• Ostali prihodi (prihodi od naknade šteta i refundacija te od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine).
Rashodi se dijele na: 
• Rashode za zaposlene (place i doprinose, naknade, nagrade i sl.),
• Materijalne rashode (troškovi usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti - materijal i energija, troškovi službenih putovanja i za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa koje uključuju naknade za rad i poreze i doprinose vezane uz taj rad, ostale naknade...). U rashode za usluge spadaju usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, najamnine, intelektualne, računalne usluge i sl.).
• Rashode amortizacije (nabava dugotrajne imovine - opreme, strojeva, knjiga... koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije),
• Financijske rashode (rashodi za kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativna tečajna razlika),
• Donacije (razvrstane prema primateljima) i
• Ostale rashode (premije osiguranja, članarine, reprezentacija i sl.). 
U Knjigu blagajne kronološkim redom unose se podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, datum i broj knjigovodstvene isprave, opis, uplaćeni ili isplaćeni iznos. 
 Image 
U nadi da smo pomogli kolegama iz hrvatskih pčelarskih udruga medni pozdrav iz PU „Pčelinjak“, Zagreb
 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.